بتاسهم
1401/03/07
14:14
#شیران روند صعودی در فروش را دارد سهم در دی در اولین ماه سال مالی به فروش 3492 میلیارد ریالی رسیده است و بهمن به 4638 میلیارد ریال و اسفند با ک...

#شیران روند صعودی در فروش را دارد


سهم در دی در اولین ماه سال مالی به فروش ۳۴۹۲ میلیارد ریالی رسیده است و بهمن به ۴۶۳۸ میلیارد ریال و اسفند با کمی افت ۳۹۴۸ میلیارد ریا ل وفروردین ۵۱۰۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۷۳۴۸ میلیارد ریال بوده است و ۵ ماهه ۲۴۵۲۹ میلیارد ریال فروش داشته است .انتهای خبر

0
0