کدال۳۶۰
1400/03/02
08:04
#دتولید آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 1400/03/09 سا...

#دتولید


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ساعت ۱۲:۰۰۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۰۸:۰۴:۴۹ (۷۴۸۸۹۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0