مجید سلطانی
1399/10/08
12:03
می خواد #شپنا دیروز باشه یا #غگل امروز ! فردا هم سهمی دیگر اصول معامله گری را یاد بگیریم

می خواد #شپنا دیروز باشه یا #غگل امروز ! فردا هم سهمی دیگر


اصول معامله گری را یاد بگیریمانتهای خبر

0
0