کدال۳۶۰
1402/03/28
18:20
#اعتلا ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز 🔹 سرمایه فعلی: 3,050,000 میلیون ریال...

#اعتلا


❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز🔹 سرمایه فعلی: ۳,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۳۱٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی🔹 موضوع افزایش سرمایه: حفظ نقدینگی شرکت و عدم خروج نقدینگی مذکور و همچنین ارتقاء بیشترسودآوری🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۲/۰۳/۲۸بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۲-۰۳-۲۸ ۱۸:۲۰:۰۸ (۱۰۴۱۷۹۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0