سیگنال طلایی
1401/10/10
11:05
#سفارود 👌 دیدید درست میگفتم پس مطمئن باشید اگر بنده چیزی رو میگم فکر نکنید بی حساب کتاب یه چیزی میپرونم اعتقادی هم به تکنیکال نقاشی های و خط و خش...

#سفارود 👌


دیدید درست میگفتمپس مطمئن باشید اگر بنده چیزی رو میگم فکر نکنید بی حساب کتاب یه چیزی میپرونم اعتقادی هم به تکنیکال نقاشی های و خط و خش و این شماره گذاری های ۱۲۳۴۵ ندارمانتهای خبر

0
0