کدال۳۶۰
1402/04/04
16:25
#پلوله تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت تولیدی گاز لوله 🔹 زمان برگزاری: ساعت 16:00 مورخ 1402/03/21 1402-04-...

#پلوله


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت تولیدی گاز لوله🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱۴۰۲-۰۴-۰۴ ۱۶:۲۶:۰۳ (۱۰۴۵۰۶۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0