سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1400/12/24
10:49
بایکا عبور از 1320 به سمت دو هدف 1500 و 1800 خواهد رفت

بایکا عبور از ۱۳۲۰ به سمت دو هدف ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ خواهد رفتانتهای خبر

0
0