بورس۲۴
1400/11/23
13:36
توضیحات تکمیلی «قشیر» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد توضیحات تکمیلی را در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر کرد.

توضیحات تکمیلی «قشیر» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد توضیحات تکمیلی را در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر کرد. لذا در خصوص میزان تولید شرکت و موجودی شکر، دلایل تعدیل ۳۴۰۰ تن شکر و کنترل داخلی، لیست فروش ها و مغایرت تعداد تولید و اصلاح نرخ های مربوط به فروش آبان و آذر توضیحات تکمیلی منتشر شد.قشیر
انتهای خبر

0
0