بتاسهم
1401/02/27
11:15
امروز نماد معاملاتي شركت هاي سيمان ايلام(سيلام)، داروسازي جابرابن حيان(دجابر)، سيمان دورود(سدور)، داروسازي امين(دامين)، صنعتي كيميدارو(دكيمي) جهت ب...

امروز نماد معاملاتی شرکت های سیمان ایلام(سیلام)، داروسازی جابرابن حیان(دجابر)، سیمان دورود(سدور)، داروسازی امین(دامین)، صنعتی کیمیدارو(دکیمی) جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی و عمومی فوق العاده، متوقف خواهند شد


انتهای خبر

0
0