بورس۲۴
1402/04/13
17:26
«شگامرن» اختراع ثبت کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون از ثبت اختراع با عنوان افزایش خلوص، بهبود کریستالیزاسیون و دانه بندی فرآورده هگزامتیلن تترامین (هگزامین) خبر داد.

«شگامرن» اختراع ثبت کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون از ثبت اختراع با عنوان " افزایش خلوص، بهبود کریستالیزاسیون و دانه بندی فرآورده هگزامتیلن تترامین (هگزامین) " و اختراعی دیگر با عنوان " بهینه سازی فرآیند الکترولیز جهت احیا کاتالیست نقره " خبر داد.

شگ
ش
انتهای خبر

0
0