کافه بورس
1400/12/28
12:08
#ثاخت در حال شکست مقاومت کلیدی برای همین حجم بالا در حال معامله است . به نظرم میشکند

#ثاخت در حال شکست مقاومت کلیدی برای همین حجم بالا در حال معامله است . به نظرم میشکند


انتهای خبر

0
0