بتاسهم
1402/07/24
07:24
🛍" #وامید بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری امید - وامید در تاریخ 23 مهر 1402 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 200,58...

🛍" #وامیدبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری امید - وامید در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۲پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۲۰۰,۵۸۱ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۱۷۳,۵۸۷ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - معدنی و صنعتی چادرملو - سنگ آهن گهر زمین و معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم).پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۲۰,۵۶۴ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۱۳,۸۲۵ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #وامید ۲۲,۸۵۸ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۰ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیس"انتهای خبر

0
0