بتاسهم
1401/03/22
14:37
#اعتلا گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 2,050,000,000,000 ریال به مبلغ 3,050,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده ...

#اعتلا گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور حفظ نقدینگی شرکت و عدم خروج نقدینگی مذکور و همچنین ارتقاء بیشترسودآوری که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده


انتهای خبر

0
0