بانی فام
1400/03/03
12:18
اینم بانک ملت که کلی شایعه و شائبه داره واقعا متولیان بانک ملت سهامداران براشون اهمیت دارن؟

اینم بانک ملت که کلی شایعه و شائبه داره


واقعا متولیان بانک ملت سهامداران براشون اهمیت دارن؟انتهای خبر

0
0