همفکران
1400/03/04
11:18
#کدال #شفاف_سازی #آسیا 📌نتيجه دادگاه بدوي دعوي له شرکت در دعاوی مطروحه مختلف در سال گذشته (با آرای له یا علیه بیمه آسیا) نهایتا در سال 1399 داد...

#کدال


#شفاف_سازی


#آسیا📌نتیجه دادگاه بدوی دعوی له شرکتدر دعاوی مطروحه مختلف در سال گذشته (با آرای له یا علیه بیمه آسیا) نهایتا در سال ۱۳۹۹ دادخواست این شرکت بطرفیت اشخاص مذکور مطرح شده و شعبه محترم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران در مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ اقدام به پذیرش کلیه دفاعیات و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال مبایعه نامه (فیمابین فروشنده و منتقل الیه) و اسناد انتقالی و تجمیعی می نماید. بعد از صدور حکم مذکور فروشنده اقدام به واخواهی از دادنامه صادره نمود که ضمن آن نیز دعوای تقابلی به خواسته ابطال مبایعه نامه انعقادی بین شرکت سهامی بیمه آسیا و خود مطرح می نماید. متعاقبا شخص منتقل الیه تحت عنوان ورود ثالث در دعوای تقابل مذکور مطرح می نماید و ایشان نیز درخواست صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه نامه بیمه آسیا را می نماید که در این مرحله نیز شعبه محترم در مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ضمن رد تمامی ادعاهای مطرح شده و رد دعاوی واخواهی و تقابل؛ دادنامه صادره در مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ را عینا تایید و استوار می نماید.انتهای خبر

0
0