بتاسهم
1400/03/02
18:19
#قشهد در اردیبهشت 183 میلیارد ریال فروش داشت و 3443 میلیارد ریال جمع فروش 8 ماهه بوده است

#قشهد در اردیبهشت ۱۸۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۳۴۴۳ میلیارد ریال جمع فروش ۸ ماهه بوده است


انتهای خبر

0
0