اتاق فکر بورسی
1400/07/09
23:34
#وتوکا به نظر با تکمیل الگوی هارمونیک و قرارگیری در PRZالگو و شکل گیری واگرایی می تواند وارد موج جدید شود مقاومت محدوده 1190 حدضرر 900

#وتوکا


به نظر با تکمیل الگوی هارمونیک و قرارگیری در PRZالگو و شکل گیری واگرایی می تواند وارد موج جدید شود


مقاومت محدوده ۱۱۹۰


حدضرر ۹۰۰انتهای خبر

0
0