وارن بافت
1400/03/03
11:08
#خساپا مچ شد 20 میلیون معامله کرد بعد افشا الف داد بست اوج شفافیت در بازار سرمایه😁

#خساپا مچ شد ۲۰ میلیون معامله کرد بعد افشا الف داد بستاوج شفافیت در بازار سرمایه😁

انتهای خبر

0
0