بتاسهم
1400/03/04
08:26
#وبهمن در اردیبهشت 83 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا اردیبهشت ۱۹۹,۶۵۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

#وبهمن در اردیبهشت ۸۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا اردیبهشت ۱۹۹,۶۵۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است


انتهای خبر

0
0