سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/03/03
09:45
#شستا در گزارش ماهانه اردیبهشت 2,507 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. #ومعادن در گزارش ماهانه اردیبهشت 362 میلیارد ریال سود فروش س...

#شستا در گزارش ماهانه اردیبهشت ۲,۵۰۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#ومعادن در گزارش ماهانه اردیبهشت ۳۶۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وپترو در گزارش ماهانه اردیبهشت ۷۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وبوعلی در گزارش ماهانه اردیبهشت ۷۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.╭═━⊰✹🌐✹⊱━═╮


شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد


╰═━⊰❀🌐❀⊱━═╯

انتهای خبر

0
0