اتاق فکر بورسی
1400/07/09
23:50
#شپاکسا قرارگیری روی ترند صعودی شکل گیری واگرایی در کف مقاومت کوتاه مدت محدوده 2500 حدضرر1980

#شپاکسا


قرارگیری روی ترند صعودی


شکل گیری واگرایی در کف


مقاومت کوتاه مدت محدوده ۲۵۰۰


حدضرر۱۹۸۰انتهای خبر

0
0