بتاسهم
1400/03/04
10:37
#زکشت در فروردین با فروش 111 میلیارد ریالی و اردیبهشت 106 میلیارد ریالی مواجه بود 2ماهه 218 میلیارد ریال شد مدت مشابه سال قبل این عدد 127 میلیا...

#زکشت در فروردین با فروش ۱۱۱ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۰۶ میلیارد ریالی مواجه بود ۲ماهه ۲۱۸ میلیارد ریال شد


مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۲۷ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0