بتاسهم
1400/03/04
08:37
#دلقما در فروردین این عدد 63 میلیارد ریال بود در اردیبهشت این عدد 171 میلیارد ریال بوده و 2 ماهه 235 میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه سا...

#دلقما در فروردین این عدد ۶۳ میلیارد ریال بود در اردیبهشت این عدد ۱۷۱ میلیارد ریال بوده و ۲ ماهه ۲۳۵ میلیارد ریال فروش داشته است


مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۱۲۵ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0