بتاسهم
1402/08/02
15:43
#لابسا مهر متفاوتی داشت سهم در تیر با فروش 913 میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد 621 میلیارد ریال بود در شهریور این عدد 928 میلیارد ریال شده مهر با...

#لابسا مهر متفاوتی داشت


سهم در تیر با فروش ۹۱۳ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد ۶۲۱ میلیارد ریال بود


در شهریور این عدد ۹۲۸ میلیارد ریال شده مهر با رشد ۱۷۴۵ میلارد ریال بود


۷ ماهه ۷۴۵۷ میلیارد ریالی رسیده است .۷ ماهه قبل ۴۸۳۴ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0