همفکران
1401/02/19
09:42
#کدال #افزایش_سرمایه #تمحرکه 📌 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ماشين سازي نيرو محرکه درصد افزایش سرمایه: ...

#کدال


#افزایش_سرمایه


#تمحرکه📌 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ماشین سازی نیرو محرکهدرصد افزایش سرمایه: ۱۹۱ درصدمحل تامین: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0