بورس۲۴
1400/10/27
18:08
عملکرد ۳ ماهه منتهی به آذر «ثاخت»چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت بین المللی توسعه ساختمان صورت های مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت بین المللی توسعه ساختمان در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۱۱ ریال شناسایی کرده است. مجموع سود خالص این شرکت به ۱۰میلیارد تومان رسید.

عملکرد 3 ماهه منتهی به آذر «ثاخت»چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت بین المللی توسعه ساختمان صورت های مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت بین المللی توسعه ساختمان در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۱۱ ریال شناسایی کرده است. مجموع سود خالص این شرکت به ۱۰میلیارد تومان رسید.

ثاخت
انتهای خبر

0
0