بتاسهم
1402/07/30
21:45
#کحافظ 6ماهه خوبی زد و 614 ریال سود محقق کرده . سهم 3ماهه 244 ریال سود محقق کرده بود این سهم 1306 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1252 میلیارد ریال سو...

#کحافظ ۶ماهه خوبی زد و ۶۱۴ ریال سود محقق کرده . سهم ۳ماهه ۲۴۴ ریال سود محقق کرده بود


این سهم ۱۳۰۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۵۲ میلیارد ریال سود خالص ۳ماهه داشت در ۶ماهه سود عملیاتی با رشد ۳۴۳۷ سود خالص ۳۱۵۶ میلیارد ریال شدانتهای خبر

0
0