کدال۳۶۰
1400/03/02
09:59
#کایتا تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت ایتالران 🔹 زمان برگزاری: ساعت 11:00 مورخ 1400/02/...

#کایتا


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت ایتالران🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۰:۰۰:۰۸ (۷۴۹۴۴۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0