اتاق فکر بورسی
1399/09/14
22:48
#ذوب با توجه به تکمیل اصلاح زمانی و خروج از ترند نزولی و تکمیل پولبک ،چنانچه قیمت را بتواند بالای محدوده 500 تثبیت کند ،توانایی صعود تا محدوده 660...

#ذوب


با توجه به تکمیل اصلاح زمانی و خروج از ترند نزولی و تکمیل پولبک ،چنانچه قیمت را بتواند بالای محدوده ۵۰۰ تثبیت کند ،توانایی صعود تا محدوده ۶۶۰ را دارد .انتهای خبر

0
0