اتاق فکر بورسی
1400/10/07
21:23
#قشکر محدوده مقاومتی مهم در محدوده 270 قرار دارد

#قشکر


محدوده مقاومتی مهم در محدوده ۲۷۰ قرار داردانتهای خبر

0
0