بتاسهم
1400/03/04
12:06
#شکربن در فروردین با درامد 623 میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش ۲۱۵,۸۹۸,۸۰۰ ریال بود در اردیبهشت این عدد 973 میلیارد ریال شد و نرخ ۲۳۱,۷۵۱,۲۳۷...

#شکربن در فروردین با درامد ۶۲۳ میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش ۲۱۵,۸۹۸,۸۰۰ ریال بود


در اردیبهشت این عدد ۹۷۳ میلیارد ریال شد و نرخ ۲۳۱,۷۵۱,۲۳۷ ریال بود


۲ماهه ۱۵۹۷ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۴۲۰ میلیارد ریال شدانتهای خبر

0
0