بتاسهم
1400/03/04
09:40
#قصفها در اردیبهشت 372 میلیارد ریال فروش داشته و جمع فروش 2 ماهه 376 میلیارد ریال بوده است

#قصفها در اردیبهشت ۳۷۲ میلیارد ریال فروش داشته و جمع فروش ۲ ماهه ۳۷۶ میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0