نوآوران امین
1401/03/07
12:36
مالیبل سایپا(#خلیبل) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 79 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه ب...

مالیبل سایپا(#خلیبل)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۷۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷,۶۷۱,۹۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۳,۷۰۲,۰۴۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۴۶ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0