بتاسهم
1400/03/03
15:59
#وسپه در اردیبهشت 1134 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است تا اردیبهشت ۱,۷۲۸,۴۶۴ میلیون ریال سود مجمع داشته است

#وسپه در اردیبهشت ۱۱۳۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است تا اردیبهشت ۱,۷۲۸,۴۶۴ میلیون ریال سود مجمع داشته است


انتهای خبر

0
0