محمود رحمانی
1399/08/27
09:45
لپارس در حال جم شدن صف فروش بکی از سهام بازار که ریزش بالای ۷۵درصد کرده و ماه هاست صف فروش دیگه رسیده به نفت و بسیار ارزنده نظر شخصی

لپارس در حال جم شدن صف فروشبکی از سهام بازار که ریزش بالای ۷۵درصد کرده و ماه هاست صف فروش


دیگه رسیده به نفت و بسیار ارزندهنظر شخصی

انتهای خبر

0
0