بورس۲۴
1400/12/25
08:57
مزایده «بجهرم» نتیجه نداشت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم اعلام نمود با توجه به اینکه تا پایان زمان مجاز ارسال اسناد مزایده شرکت کننده ای نسبت به تکمیل مدارک و واریز سپرده شرکت در مزایده اقدام ننمود، لذا موضوع مزایده آپارتمان لغو گردید.

مزایده «بجهرم» نتیجه نداشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم اعلام نمود با توجه به اینکه تا پایان زمان مجاز ارسال اسناد مزایده شرکت کننده ای نسبت به تکمیل مدارک و واریز سپرده شرکت در مزایده اقدام ننمود، لذا موضوع مزایده آپارتمان لغو گردید.


بج
انتهای خبر

0
0