بورس۲۴
1402/10/12
15:45
«کحافظ» و تحصیل سهام شرکت فرعی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کاشی و سرامیک حافظ از تحصیل سهام شرکت فرعی خود، شرکت ریوان سهام خبر داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کاشی و سرامیک حافظ بیان داشت مجمع پس از قرائت دستور کار جلسه بحث و تبادل نظر کافی را به عمل آورد و تصمیمات مشروحه ذیل را اتخاذ نمود:


- آقای حسن آدینه فرزند حسین با ۳۰۰،۰۰۰ سهم عادی، ۲۹۹،۹۹۹ سهام خود را به شرکت کاشی و سرامیک حافظ با نمایندگی خانم زینت حیدری با ارزش اسمی( ۱۰۰۰ریال) واگذار کردند.


- آقای حسن آدینه فرزند دارنده ۳۰۰،۰۰۰ سهم عادی ، ۱ سهم از سهام خود را به آقای امیرمصطفی اعرابی پور به ارزش اسمی (۱۰۰۰ریال) واگذار کردند و از شرکت خارج شدند.


- آقای علی دوائی دارنده ۵۲۵،۰۰۰ سهم عادی، ۵۲۴،۹۹۹ سهم از سهام خود را به شرکت کاشی و سرامیک حافظ با نمایندگی زینت حیدری به ارزش اسمی (۱۰۰۰ ریال) واگذار کردند.


کحافظ
انتهای خبر

0
0