چارت های رامین جعفری
1399/11/26
23:20
#ولغدر خط روند بلند مدت خودش رو شکونده بنظرم هر بالایی فرصت خرج سهم باشه

#ولغدر خط روند بلند مدت خودش رو شکونده بنظرم هر بالایی فرصت خرج سهم باشهانتهای خبر

0
0