بورس۲۴
1402/05/23
17:26
توضیحات «پلوله» در خصوص ذخیره تاخیر تادیه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولیدی گاز لوله در خصوص جریمه تاخیر تادیه ۴۷۰ میلیارد ریال توضیحاتی ارائه کرد.

توضیحات «پلوله» در خصوص ذخیره تاخیر تادیه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولیدی گاز لوله در خصوص جریمه تاخیر تادیه ۴۷۰ میلیارد ریال توضیحاتی ارائه کرد.

س
انتهای خبر

0
0