بتاسهم
1402/08/02
16:00
#تایرا شهریور متفاوتی زد ۲۵۲۹۳ میلیارد ریال فروش داشت. مهر ۱۷۵۸۳ میلیارد ریال فروش زد و۶ماهه ۱۱۰۶۱۷ میلیارد ریال رسید

#تایرا شهریور متفاوتی زد ۲۵۲۹۳ میلیارد ریال فروش داشت. مهر ۱۷۵۸۳ میلیارد ریال فروش زد و۶ماهه ۱۱۰۶۱۷ میلیارد ریال رسید


انتهای خبر

0
0