بتاسهم
1401/04/01
10:53
#ساربیل در خرداد با فروش خوب 629 میلیارد ریالی مواجه بوده است مبلغ ۶۲۹.۲۵۴ میلیون ریال از فروش خرداد ماه مربوط به فروش ۱۰۸.۸۴۹ تن سیمان در بورس ک...

#ساربیل در خرداد با فروش خوب ۶۲۹ میلیارد ریالی مواجه بوده است


مبلغ ۶۲۹.۲۵۴ میلیون ریال از فروش خرداد ماه مربوط به فروش ۱۰۸.۸۴۹ تن سیمان در بورس کالا می باشد. در ۶ماهه به فروش ۲۴۷۴ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل ۱۴۹۸ میلیارد ریال استانتهای خبر

0
0