آواتحلیل
1400/03/04
12:59
#بررسی_گزارش_کدال #کماسه ✅ شرکت تامین ماسه ریخته گری در اردیبهشت 9 میلیارد تومان فروش داشت که نسبت به ماه گذشته و میانگین 99 به ترتیب 72 و 96 ...

#بررسی_گزارش_کدال #کماسه✅ شرکت تامین ماسه ریخته گری در اردیبهشت ۹ میلیارد تومان فروش داشت که نسبت به ماه گذشته و میانگین ۹۹ به ترتیب ۷۲ و ۹۶ درصد رشد داشته است.✅ شرکت در مجموع ۱۸۵۲۶ تن انواع محصول را به فروش رسانده است که نسبت به ماه گذشته و میانگین ۹۹ به ترتیب ۵۳ و ۹ درصد رشد داشته است.✅ شرکت در این ماه ۱۶۲۴۸ تن ماسه های ریخته گری به فروش رسانده است که نسبت به ماه گذشته و میانگین ۹۹ به ترتیب ۵۳ و ۸ درصد رشد داشته است .✅ نرخ فروش این محصول برابر با ۴۷۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است که نسبت به ماه گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است.✅ شرکت در ۲ماه ابتدایی سال مالی جاری ۱۴ میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به دوره مشابه گذشته ۱۷۸ درصد رشد داشته است.قیمت سهم برابر با ۲۷۶۷ تومان است و در یک ماه گذشته ۳۵ درصد افت داشته است.انتهای خبر

0
0