کانال تحلیلی پارسیس
1402/07/17
11:20
#پیمانکاری صنعتی ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه شهریور نسبت به شهریور 1401 ➖ #رمپنا فروش 1455میلیارد تومانی : رشد 341% ➖ #رنیک فروش 280میلیارد توم...

#پیمانکاری صنعتی ماهانه❇️ عملکرد ماهانه شهریور نسبت به شهریور ۱۴۰۱➖ #رمپنا فروش ۱۴۵۵میلیارد تومانی : رشد ۳۴۱٪


➖ #رنیک فروش ۲۸۰میلیارد تومانی : افت -۷٪


➖ #بالاس فروش ۳۰میلیارد تومانی : افت -۳۱٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0