نوآوران امین
1399/08/26
11:04
کم کم باید منتظر به صف نشستن #ونوین با این نسبت P/E جذابش باشیم.

کم کم باید منتظر به صف نشستن #ونوین با این نسبت P/E جذابش باشیم.


انتهای خبر

0
0