سیگنال طلایی
1400/12/18
11:36
چرا ٍغناب بخرید ؟ 20000 متر زمین در خیابان جشنواره تهران که ارزش روز برابری با 1000 میلیارد تومان داره شاوری کم تعداد سهم کم به شدت سفته بازی...

چرا غناب بخرید ؟۲۰۰۰۰ متر زمین در خیابان جشنواره تهران که ارزش روز برابری با ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارهشاوری کم


تعداد سهم کمبه شدت سفته بازی بودن و بازیگر محور بودن

انتهای خبر

0
0