بورس۲۴
1401/04/02
20:07
«حرهشا»از نتایج برگزاری مزایده گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت رهشاد سپاهان در خصوص موضوع برگزاری مزایده عمومی واگذاری یک واحد ملک تجاری شفاف سازی کرد.

«حرهشا»از نتایج برگزاری مزایده گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت رهشاد سپاهان در خصوص موضوع برگزاری مزایده عمومی واگذاری یک واحد ملک تجاری ۱۶۱۸ فرعی از ۱۶۴ اصلی مفروز و مجزی شده از یک‌هزار و پانصد و سه فرعی از اصلی مذکور قطعه سه تفکیکی به مساحت بیست و شش متر و شصت دسی مترمربع واقع در سمت جنوبی تجاری ۲ همکف طبق اطلاعیه های شماره ۸۸۱۶۳۶ مورخ ۱۴۰۱.۳.۱ و ۸۹۶۵۵۴ مورخ ۱۴۰۱.۳.۲۴ و آگهی های منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار اقدام نموده است شفاف سازی کرد.شرکت در خصوص نتیجه برگزاری مزایده اعلام نمود با توجه به قیمت پیشنهادی، آقای فرهاد شیرزادی به شماره ملی ۳۹۳۴۵۳۰۶۸۰ با پیشنهاد مبلغ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برنده مزایده اعلام و مقرر است با انجام مراحل قانونی ملک صدرالاشاره به ایشان منتقل گردد.


حرهشا
انتهای خبر

0
0