تارگت بورس
1400/09/05
22:27
#وبملت کف سهم 280 بسته شده حفظ این محدوده مهم خواهد بود اما مقاومت 360 سنگین خواهد بود

#وبملت کف سهم ۲۸۰ بسته شده حفظ این محدوده مهم خواهد بود اما مقاومت ۳۶۰ سنگین خواهد بودانتهای خبر

0
0