بورس۲۴
1402/08/07
08:55
"تاپکیش از شرکت در مناقصه خرید دستگاه کارتخوان خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش از شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ۲۰,۰۰۰ دستگاه پایانه فروش سیار و ۱۰,۰۰۰ دستگاه پایانه فروش ثابت خبر داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش از شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ۲۰,۰۰۰ دستگاه پایانه فروش سیار و ۱۰,۰۰۰ دستگاه پایانه فروش ثابت خبر داد.

تاپکیش
انتهای خبر

0
0