چارتیست بورس
1399/08/26
08:41
#رکیش مستعد نوسان مثبت به سمت اهداف ترسیمی در نمودار ✅ لازمه دسترسی به اهداف بعدی شکست مقاومت ترسیمی می‌باشد ✅

#رکیش مستعد نوسان مثبت به سمت اهداف ترسیمی در نمودار ✅لازمه دسترسی به اهداف بعدی شکست مقاومت ترسیمی می‌باشد ✅انتهای خبر

0
0