سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/08/27
11:49
#مرحله_پیشنهاد #شستا 🔸موضوع: آگهی پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده درصد افزایش سرمایه: 78% محل تامین: #سایر_اندوخته_ها

#مرحله_پیشنهاد#شستا


🔸موضوع:


آگهی پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العادهدرصد افزایش سرمایه: ۷۸٪


محل تامین: #سایر_اندوخته_ها

انتهای خبر

0
0